Przejdź do treści

WYZNANIE WIARY

WYZNANIE WIARY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZESZOWIE

I Bóg Ojciec

Wierzymy i czcimy jedynego niezmiennego suwerennego Boga, Stworzyciela i Pana objawionego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Rodzaju 1,1.26 1 Kronik 29,11-12 Powtórzonego Prawa 6,4 Psalm 90,2 1 Piotra 1,2).

II Jezus Chrystus (Syn)

Jezus Chrystus nasz Pan jest wcielonym Bogiem, poczętym z Ducha Świętego. Umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał, zasiada po prawicy Boga Ojca jako nasz Adwokat, będzie sądził żywych i umarłych. (Hbr.1,1-3 Mt.1,18-23 Jn.1,1-18 Dz.Ap. 1,9-11 Dz.Ap. 2,22-24 1 Kor.15 Apok. 5,9-14).

III Duch Święty

Jest trzecią Osobą Trójcy wywyższa Chrystusa, przekonuje nas o grzechu. Zamieszkuje w wierzących od chwili zbawienia pociesza naucza obdarza mocą do życia w sprawiedliwości. Wierzących obdarza duchowymi darami dla służby w Kościele. (Mt.1,18 Jn. 14,16-17 Jn. 16,7-14 Dz.Ap. 1,8 1Kor. 3,16 1Pt. 4,10).

IV Człowiek

Stworzony na obraz Boga dla Jego chwały panuje nad stworzeniem oddzielony od Boga przez grzech do momentu przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie. (Rdz.1,26 Ps.8,3-6 Dz.Ap. 17, 26-31 Rz. 3,10 – 18, 23).

V Zbawienie

Ponieważ wszyscy są oddzieleni od Boga przez grzech i potrzebują przebaczenia Bóg oferuje dar zbawienia. Każdy osobiście musi przyjąć ten dar odwrócić się od grzechów i ( nawiązać osobistą relację) uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. (Wj. 6,2-8 Mt.16,21-26 Jn.3,15-16 Jn.17,3 Rz.5,1 Rz.6,23 Ef.2,8-9).

VI Wieczne bezpieczeństwo wierzących

Wierzymy, że nasze prawdziwe zbawienie przygotowane dzięki łasce Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jest jedyną podstawą naszego bezpieczeństwa. Jest nieutracalne i żaden człowiek ani okoliczności nie mogą nas wyrwać z wszechmocnej ręki Boga. (Jn.10,28 2Tm.1,12 1Pt.1,4 Hbr.7,25 2Sam.23,5 Jn3,36 Jn.5,24 Jn.14,6).

VII Pismo Święte

Jest bezbłędnym natchnionym Słowem Bożym objawia Boga i Jego wolę dla człowieka. Jest jedynym autorytetem dla chrześcijańskiego życia. (Pwt.4,1-2 Ps.12,6 Ps.19,7-10 Ps.119,105,160 Hbr.4,12 2Tm.3,16 2Pt.1,20-21).

VIII Kapłaństwo wierzących

Każdy wierzący jest sługą i posiada dostęp do Boga przez najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. (Hbr.4,14-16 Hbr.10,19-22 Ef.3,7).

IX Kościół

Jezus Chrystus jest głową swego ciała – Kościoła. Ciało Chrystusa stanowią wierzący Celem kościoła jest pełnienie misji Chrystusa w świecie, prowadzenie bogobojnego życia tworząc niezależne wspólnoty ( autonomiczne, niezależne od innej władzy poza lokalną). (Mt.16,15-19 Dz.Ap.2,41-42 Rz.12,4-8 Ef.4,10-16 1Kor.12 Apok.2 i 3).

X Chrzest i Wieczerza

Chrzest przez zanurzenie jest naśladowaniem wzoru Chrystusa, jest symbolem śmierci pogrzebu i zmartwychwstania do nowego życia w Chrystusie. Jest świadectwem wiary po zaproszeniu do życia Chrystusa jako Zbawiciela i Pana Wieczerza jest aktem posłuszeństwa i świadectwem wiary. Jest symbolem śmierci Jezusa. Pojednanie z Bogiem przez wyznanie grzechów powinno poprzedzać uczestnictwo wierzącego w tej pamiątce. (Mt.3,13-17 Mt.26,26-30 Dz.Ap. 16,30-33 Rz. 6,3-5 Kol.2,12).

XI Przywództwo Kościoła

Bóg powołuje osoby, które spełniają biblijne wymogi do pozycji pastora ( prezbitera / starszego) i diakona dla przewodzenia wspólnocie Kościoła. Liderzy są wezwani przez Boga do zachowywania czystości doktryny i prowadzeniem życia godnego szacunku. Wspólnota Kościoła ( Zbór) jest wezwana do poddania ich autorytetowi. (Flp.1,1 1Tm.3 Dz.Ap. 6,1-8 Dz.Ap. 20,28 1Tm.5,17-22 Hbr.17,7.17 Tyt.1,5-9).

XII Dyscyplina kościelna

Wierzymy, że Biblia uczy dyscypliny Bóg dyscyplinuje tych, których kocha (Hbr.12) On posługuje się przywódcami Kościoła dla korygowania i dyscyplinowania wierzących ( Ga.6,1) zgodnie w Pismem (Mt.18,15-18 1Kor.5,1-13) Dyscyplina jest wykonywana z nadzieją odnowienia tych, którzy upadli w grzech do właściwej relacji z Bogiem i wspólnotą Kościoła. (Ga.6,1 Hbr.12 Mt.18,15-18 1Kor.5,1-13).